aktivity Skorošice

 • Mše svatá na Zelený čtvrtek ve Skorošicích

  Zeleným čtvrtkem 28.3.2024 začalo Velikonoční triduum, které je vrcholem celého křesťanského roku. Tento den si připomínáme velikonoční slavnostní večeři Kristovu a apoštoly, které ustanovil k tomu, aby přinášeli jeho lásku a pravdu do celého světa. Mši svatou sloužil P. Mgr. Jozef Florek v 17:00 hodin ve farním kostele sv. Martina ve Skorošicích. Při andělském chvalozpěvu Gloria naposledy zazněly zvonky a varhany. Odletěly tzv. do Říma a opět zazní při vigilii Zmrtvýchvstání Páně (na Bílou sobotu).

 • Májová pobožnost v Nýznerově 23.5.2021

  Nedělní odpoledne v měsíci květnu patřilo jako obvykle Panně Marii. Májová pobožnost za naše rodiny byla tentokrát soužena v kapli Panny Marie v Nýznerově. Opět se sjelo docela velké množství poutníků. I když byl sem tam mírný déšť, mnozí, včetně otce děkana P. Mgr. Stanislava Kotláře, přijeli na kole.

 • Vánoce v Nýznerově

  Plná věřících byla kaple Nanebevzetí Panny Marie v Nýznerově na 2. svátek vánoční sv. Štěpána. Přítomní nebyli jen z okolních farností, ale i např. z Domašova. Mši svatou sloužil otec Jozef Florek, který měl jako vždy krásné a poučné kázání. Budeme se těšit třeba opět v roce 2020.

 • 1. svaté přijímání ve Skorošicích r. 2019

  V neděli 2. června 2019 přijalo deset dětí z farností otce Jozefa Florka poprvé Krista Ježíše do svého srdce. Na tuto velkou událost se děti připravovaly celý školní rok. Rodiče je pravidelně vozili každé úterý na faru do Skorošic, kde otec Jozef vyučoval náboženství. Děti také nacvičily dvě písničky, kterými při slavnosti chválily našeho Pána. Bohoslužby se děti účastnily velmi aktivně. Četly z písma, nesly obětní dary, a také každé z nich přečetlo přímluvu, která pak byla zavěšena  na instalovanou břízku v presbytáři.

 • Pouť na Kamennou

  V neděli 10. června 2018 v 15:00 hodin jsme se sešli u křížku nedaleko místa bývalé obce Kamenná, abychom při mši svaté, jako každoročně, prosili za nás i naše předky, za těžkosti, které museli prožívat oni a za těžkosti, které prožíváme my nyní. Mši svatou ze Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše sloužil otec Jozef Florek a dohromady nás bylo okolo třiceti, což je více, než kdy jindy.