Z kancionálu 3

Rozjímej, křesťane, o smrti Kristově, / v lásce jej provázej na cestě křížové! / Pán tvůj a Bůh, Beránek nevinný, / na smrt jde za tebe, Boží Syn jediný.

 

Úvodní modlitba

Chceme tě, Pane, doprovázet na tvé bolestné cestě od domu Pilátova až k hrobu. Otevři naše srdce, abychom v rozjímání pochopili, že tys nesl tíži našich hříchů a skrze svou smrt vykoupil svět. Nauč nás, abychom tě následovali zde na světě a jednou s tebou žili na věky věků.
Amen.

 

1. Ježíš souzen

Kristus Pán v zahradě vydal se v ruce zlých, / na smrt byl odsouzen od soudců nepravých. / Kaifášův soud i Pilát potvrdil, / Pán se mu podvolil, aby hřích světa smyl.

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Třicet let žil mezi lidmi nepoznán. Krátký čas vystupoval jako hlasatel Boží. Znali jej učení i prostí, mocní i ubozí, hříšníci i ti, kteří se pokládali za dokonalé. Vždycky mezi lidmi, a přece jiný než ostatní. Ustavičně se s nimi střetával, byl pozorován a souzen. Nyní se s nimi střetává naposled před Pilátem. Před očima všech. Za jejich souhlasu je odsouzen.

Vyvolil jsi nás, Pane, abychom ti vydávali svědectví. Žijeme na světě mezi ostatními lidmi: v práci, zábavě, při odpočinku. Nemůžeme se vyhnout střetávání se světem. Dej nám sílu a pokoru, abychom byli podobni tobě, i když jsme souzeni.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.

 

2. Ježíš přijímá kříž

Kříž je už připraven, Král slávy chce jej nést, / by na něm zahladil svou krví věčný trest. / Ježíš, náš Pán, v pokoře klade již / na svoje ramena bolestnou kříže tíž.

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Před Pilátem stojí Syn Boží, který se proto narodil a proto přišel na svět, aby vydal svědectví pravdě. Pilát jej posměšně odbude: Co je pravda? Kolikrát řekl v tomto soudním procesu: Žádné viny na něm nenalézám! A přece jej vydal na smrt kříže.

Jak je to pohodlné, nehledat pravdu, jak je to lehké, nevidět nespravedlnost, když se nás to netýká! Pane, ty jsi nesl kříž pro pravdu a spravedlnost. Dej nám sílu vždycky stát v pravdě a hledat spravedlnost.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.

 

3. Ježíš padá pod křížem poprvé

Zemdlen a vysílen, do krve zbičován, / ponížen, potupen na horu kráčí Pán. / Přetěžký kříž Pán tichý věrně nes’, / až pod tím břemenem poprvé k zemi kles‘.

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Je vysílený nočním bděním, ranami, chvěje se horečkou. Tak vykročil na svou cestu k smrti. V úzké ulici s hrbolatou dlažbou se potácí s křížem uprostřed davů. Klopýtne a padá. Ale vzchopí se, aby pokračoval v cestě.

Vyvolil jsi nás, Pane, abychom nesli tvé jméno ve světě. Nikdy jsi nám nesliboval pohodlnou a snadnou cestu. Dej, abychom nesli toto vyvolení ve víře a nadějí a pochopili, že jenom v lásce bude tvé břímě lehké a tvé jho sladké.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.

 

4. Ježíš se potkává se svou matkou

Z prachu Pán povstává, dál s křížem klopýtá, / matka jej potkává slzami zalitá: / Hle, její syn, hle, dítě jediné / jde na smrt potupnou v přetěžké hodině.

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Třicet let žila matka v jeho blízkosti. Když odešel z Nazareta, aby plnil poslání Otcovo, sledovala každý jeho krok. Od samého začátku cítila, že nemůže proniknout tajemství života svého syna, Boha a člověka. A přece je s ním i v této chvíli jeho oběti, aby přinesla útěchu svému a Božímu Synu.

Putujeme životem, obtíženi svou slabostí a obklopeni lhostejným nebo i nepřátelským světem, který se zavírá poselství Božímu. A přece nejsme sami. Maria, matko naše, dej nám pociťovat vždycky útěchu své přítomnosti.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.

 

5. Šimon pomáhá nést kříž

Když Pán byl vyčerpán, smrtelně znavený, / přivedli člověka, Šimona z Cyreny, / aby vzal kříž na svoje rameno / a Pánu pomohl nést těžké břemeno.

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Blíží se poledne. Slunce rozpaluje vzduch i kameny v ulici naplněné zástupem lidí. Jak je ten kříž těžký! Do tohoto shluku se dostane muž; vrací se domů z pole zpocený, zaprášený a unavený. Šimon se vzpírá, nechce se mu pomáhat. Vojáci ho přinutí. I za tuto neochotnou pomoc bude jméno Šimona z Cyreny vzpomínáno do konce časů.

Dej, Pane, abychom viděli všechno dobro, které je kolem nás. Mnohdy je nevidí ani ti, kteří je konají. Jsou bezděčnými a nevědomými dělníky na stavbě tvého království.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.

 

6. Veronika podává Ježíšovi roušku

Krev s potem smíšená řine se bohatě / po čele Kristově, po tváři přesvaté. / Tu jedna z žen roušku mu podává, / do ní se otiskne tvář Páně krvavá.

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Tradice vypráví o dobrém skutku Veroniky. Křesťanská zbožnost nemůže zapomenout na tento skutek soucitu a lásky uprostřed bezcitnosti křížové cesty.

Tvé království, Pane, není z tohoto světa, a přece je na tomto světě. Nedej, abychom se ponořovali do neskutečných snů, ale dej, abychom pochopili, že tady, mezi obyčejnými lidmi, máme každodenně vydávat svědectví o své lásce.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.

 

7. Ježíš padá pod křížem podruhé

Ach, jak je daleký křížové cesty cíl / pro tělo zmučené, v němž není více sil. / Podruhé Pán do prachu poklesá, / bolestí chvějí se země i nebesa.

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Ježíš se potácí dál. Přichází na něj nová vlna slabosti, zhroutí se.

Jsme v zajetí lidské slabosti. Přicházejí na nás chvíle ochablosti a malomyslnosti. Nedej, Pane, abychom se jim poddávali.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.

 

8. Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem

Ženy, jenž za Kristem z města se vydaly, / patříce na něho, žalostně plakaly. / Volá k nim Pán: Neplačte nade mnou, / raději zaplačte nad syny, nad sebou!

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Skupina žen hlasitě lituje trpícího odsouzence a pláče nad ním. Ale sotva přejde průvod, vrátí se k svým malicherným zájmům a nestarají se dál o jeho osud.

Dal jsi nám, Pane, veliké povolání: Máme na tomto světě a v tomto čase rozsévat semeno tvého království. Dej, abychom zůstali věrní tomuto povolání, nezůstali jenom na povrchu a nedostali se do zajetí prostřednosti.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.

 

9. Ježíš padá pod křížem potřetí

Až k smrti utýrán, přichází k hoře blíž, / tam, kde ho čekají muky a hořký kříž. / Na pouti své k přesvaté oběti / zmučený Spasitel padá už potřetí.

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Ježíš padá potřetí. Jeho síly jsou vyčerpány. Leží na zemi a těžce oddychuje.

Přicházejí okamžiky, kdy na nás jako těžký balvan dopadne pocit neúspěchu, marnosti, vlastní zbytečnosti. Nedej, Pane, abychom uvázli v takových temných chvílích. Víme, že všechno je v tvých rukách a nebudeš nás vážit podle našich úspěchů nebo neúspěchů, ale podle věrnosti a lásky, s níž jsme šli za tebou.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.

 

10. Z Ježíše strhávají oděv

Na hoře Golgotě roucho mu odňali, / bez citu, bez úcty v posměch ho vydali. / Náš svatý Pán na smrt již připraven, / hrubému zástupu na odiv postaven.

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Syna Božího vyvedli za město jako zločince. Strhávají z něho šaty, obnovují všechny rány, ze kterých znovu teče krev. A tak tu stojí, vystaven posměchu bezcitného davu.

Chtěl jsi, Pane, aby tě svět poznával prostřednictvím lidí, skrze nás. Máme zvěstovat tvou pravdu, tvou lásku a přinášet světu tvůj pokoj. Děláme to? Nejsme ti spíše k hanbě?

 

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.

 

11. Ježíš ukřižován

Přetěžká chvíle již Ježíši nastává, / ruce i nohy své k mučení podává. / Ozvěny ran nesou se oblohou, / jak hřeby vrážejí do rukou, do nohou.

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Vykopali jámu a vztyčili kříž. Jako když se sází strom. Netušili, že zasazují strom života.
Před lidmi jsi, Pane, prohrál: byl jsi odmítnut, odsouzen a zabit. A přece jsi zvítězil. Nedopusť, abychom vždycky chtěli před lidmi jen vítězit a mít úspěch.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.

 

12. Ježíš na kříži umírá

Na kříži v bolu pní do třetí hodiny, / modlí se za všechny z golgotské výšiny. / Do rukou tvých poroučím duši svou, / zvolá a dokončí pouť svoji pozemskou.

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Nikdo nikdy nepronikne, co se dělo v duši toho, který byl Bohem a člověkem, když přišel poslední okamžik a Ježíš zvolal: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil!

Chtěl jsi, Pane, prožít lidský úděl až do dna. V smrtelném zápasu jsi svolil, abys byl podroben nejstrašnější osamocenosti. Nedej, abychom propadali temnotám zoufalství. Podepři nás svou útěchou ve chvílích opuštěnosti.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.

 

13. Ježíš sňat z kříže

Pro náš hřích katané to tělo zmučili / a matce na klín je přátelé složili. / Množství těch ran Maria sčítala, / slzami omyla, vroucně je líbala.

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

V tichém podvečeru snímají přátelé Ježíšovi jeho mrtvé tělo z kříže a kladou je na klín jeho matce. Ta tiše a v odevzdání hledí na probodené srdce, na zbičované a rozedrané tělo.

Kéž se, Pane, vždycky vracíme k této pravdě: Jenom z tebe, z tvých ran, z tvé oběti vychází spása pro nás a pro celý svět.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.

 

14. Ježíš položen do hrobu

Mrtvého Ježíše k pohřbu připravili / a plátny čistými uctivě ovili. / Ve skalní hrob jej s pláčem pohřbili / a přístup ke hrobu kamenem zakryli.

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Mrtvé tělo uctivě položili do hrobu a vstup zavalili kamenem. Přišli mocní tohoto světa, postavili k hrobu stráže a dali na kámen své pečetě. Spokojeně odešli. Tím pro ně skončil případ Ježíš Nazaretský.

Všichni jsme pod pečetí smrti. Také podoba světa a věcí, jak je vidíme, jednou pomine. Jenom ty, Pane, první ze všech a jeden z nás, jsi vstal z hrobu a vešel do věčné skutečnosti. Naplň nás vírou, ať dovedeme vydávat svědectví, že přijdeš a že tvé království slávy a pokoje bude bez konce. Amen.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.

 

Závěr písně

Díky Ti vzdáváme, Pane náš nejdražší, / za dary, které nám láska tvá přináší. / Život a ráj, který už ztracen byl, / svou smrtí na kříži lidem jsi navrátil.

 

Ježíši v Svátosti, my v tebe věříme, / s úctou a vděčností tobě se koříme. / Pro svatý kříž, pro smrt a bolest svou / smiluj se, Ježíši, nad duší kajícnou.

 

Závěrečná modlitba

Doprovázeli jsme tě, Pane, na tvé křížové cestě a dospěli jsme s tebou až k hrobu. Víme, že jsi z hrobu vstal a vešel do své slávy. Posilni naši víru a naději, abychom očekávali tvůj příchod a jednou v lásce měli účast na tvém království, které trvá na věky věků. Amen.