aktivity Jeseník

 • Noc kostelů v děkanátu 2024

  Jeseník – Noc kostelů v Jeseníku navštívilo 220 účastníků. Během několikahodinového programu mohli vystoupat na věž kostela, z ptačí perspektivy vidět loď v kostele, ochutnat mešní víno, seznámit se se současnou činností řádu Maltézských rytířů a s činností organizace Maltézská pomoc. Součástí programu byly také dvě přednášky. První z nich o vzniku proboštství v Jeseníku a druhá z nich o životě vojenského kaplana. Po celou dobu probíhal paralelní program na římskokatolické faře, kde byly připraveny aktivity pro děti. Den zakončila modlitba v duchu Taizé. Celý den byl ve znamení srdce, a také proto nabízel kostelní prostor moznost setkat se se sebou samotným a nahlédnout do svého srdce. Noc kostelu je akce, která umožňuje lidem navštívit posvátný prostor, najít si v něm trochu prostoru pro sebe a setkat se s lidmi, kteří věří v Krista.

 • Pěší pouť z Jeseníku na Maria Hilf

  V brzkém sobotním ránu 25. 5. 2024 jsme v počtu 9 vyrazili při nádherném počasí na každoroční pěší pouť do blízkého poutního místa Maria Hilf. Prvním našim úkolem bylo ztéci kopec zvaný Křížový vrch. Aby cesta do prudkého kopce měla ještě přidanou hodnotu, prošli jsme si křížovou cestu, kterou si pro poutníky připravil Vítek Slezák. Po drobné zastávce na Křížovém vrchu jsme již v kuse s nádhernými výhledy došli na Rejvíz. Tam na nás již u ohniště u chaty Férovky čekalo dalších 7 poutníků, v čele s jáhnem Josefem Liberdou a po občerstvení sil jsme vyrazili dál.

 • Hlavní oltář v Jeseníku opraven

  V úterý 21. května 2024 byl přivezen zrestaurovaný obraz Nanebevzetí Panny Marie z farního kostela v Jeseníku. Obraz byl opravován 3 měsíce ve Staříči firmou Bittner. Společně s obrazem prošly proměnou i sochy sv. Petra a Pavla společně s křížem, který zaujímá nejvyšší bod oltáře. Firma Bittner vše vrátila na svá místa. Co se týká ostatních částí hlavního oltáře, ty byly také zrestaurovány a to panem Jakubem Ščipákem ze Zlatých Hor. Po loňské renovaci svatostánku je nyní hlavní oltář hotový, a to hlavně díky duchovnímu správci farnosti P. Mgr. Stanislavu Kotláři. Práce ve farním kostele v Jeseníku tímto nekončí, kostel čeká oprava vitráží a bočního oltáře.

 • Pouť k sv. Jiří v Jeseníku – Bukovicích

  V neděli 21.4.2024 jsme se ve velmi chladném počasí sešli v kostele svatého Jiří v Bukovicích, abychom poutní slavností oslavili svátek tohoto patrona. V zaplněném kostele sloužil mši jesenický kaplan P. Petr Fiala. V kázání vzpomněl na svatého Jiří jako na vojáka, který se přihlásil ke Kristu a vydal svědectví svým mučednictvím. Mluvil na text nedělního evangelia o dobrém pastýři a ze své zkušenosti vojenského kaplana připodobnil Krista dobrého pastýře dobrému veliteli, který po vojácích mnoho požaduje, ale na druhou stranu neváhá pro ně nasadit svou kariéru.

 • Neděle Zmrtvýchvstání Páně v Jeseníku

  V neděli 31. 3. 2024 v 10:30 hodin oslavili farníci z Jeseníku Zmrtvýchvstání Páně. Při bohoslužbě slova nám texty ukazovaly, že díky Ježíšově oběti máme život věčný. Jako On vstal z mrtvých, vstaneme díky tomu také my. Mši svatou celebroval P. Mgr. Petr Fiala, jesenický kaplan. Velký dík patří Jesenickému chrámovému sboru, pod vedením paní Rafaely Drgáčové, který celé triduum a nedělní slavnost doprovázel svým zpěvem. Díky také všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravách těchto svátků (úklid, květinová výzdoba, ministrování, atd.)

 • Bílá sobota v Jeseníku

  V sobotu 30. 3. 2024 mohli věřící od rána navštívit farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku k adoraci u Božího hrobu v boční kapli. Od 7:00 – 8:00 hodin měli možnost svátosti smíření. Samotné obřady vigilie Zmrtvýchvstání Páně začaly v 19:00 hodin. Hlavním celebrantem byl P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan. Venku před kostelem se požehnal oheň a od něj se zapálila velikonoční svíce – Paškál. Přítomní si od paškálu v kostele zapálili svíce, které měli k tomu připravené.

 • Děkanátní křížová cesta na Křížový vrch v Jeseníku

  V neděli 24. března se mohli věřící zúčastnit předposlední z pěti křížových cest v děkanátu, tentokrát v Jeseníku, kde vyšla v 15:30 hodin skupinka asi kolem 40 poutníků směrem k vrcholu Křížového vrchu. Cestou mohl každý meditovat nad tím, co nám ještě chybí k tomu, abychom mohli Pána plně následovat. Při jednotlivých zastavením se přítomní zamýšleli nad svým egem, neochotou pomáhat bližním, lhostejností k druhým, sobectvím, lenivostí, nepokorou … a prosili Pána o volbu cesty kříže, světla a radosti před cestou bez kříže a tmy.

 • Pouť do Třebnice – 850 let od narození sv. Hedviky Slezské

  Z našeho děkanátu odjely 9.3.2024 do Třebnice dva autobusy a pár aut. V Třebnici se tak sešli zástupci z farností napříč diecézí. Jak ale biskup Martin poznamenal na začátku poutě, to podstatné netkví v přesném seznamu účastníků. „Jsme tu i za všechny, kteří zůstali doma. Přinášíme sem Bohu na přímluvu svaté Hedviky i jejich úmysly,“ poznamenal biskup. Ten také předsedal slavnostní mši svaté v poutním chrámu sv. Bartoloměje a sv. Hedviky Slezské. V promluvě podotkl, že sv. Hedvika nežila na obláčku, ale byla ponořená do reality své rodiny, ve které měla jak kanonizované světce, tak lidi s nejrůznějšími škraloupy.

 • Ve farnosti Jeseník pokračují opravy

  V pondělí 12. 2. 2024 ráno přijela firma Bittner ze Staříče u Frýdku-Místku, která se poslední dobou každoročně podílí na zkrášlování interiéru farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Vloni dokončila zrestaurování svatostánku, letos si odvezla do Staříče oltářní obraz Nanebevzaté Panny Marie, který byl ve špatném stavu, společně se sochami Petra a Pavla, které stály po bocích obrazu. Oltářní obraz měřil 5,5m x 2,1m, takže nastaly trochu problémy s jeho převozem. Vše se nakonec zdárně vyřešilo.