Litanie Loretánská

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi

 

odpovídáme: oroduj za nás.

 

 • Svatá Maria,
 • Svatá Boží Rodičko,
 • Svatá Panno panen,

 

 • Matko Kristova,
 • Matko církve,
 • Matko Božské milosti,
 • Matko nejčistší,
 • Matko nejcudnější,
 • Matko neporušená,
 • Matko neposkvrněná,
 • Matko láskyhodná,
 • Matko obdivuhodná,
 • Matko dobré rady,
 • Matko Stvořitelova,
 • Matko Spasitelova,

 

 • Panno nejmoudřejší,
 • Panno úctyhodná,
 • Panno chvályhodná,
 • Panno mocná,
 • Panno dobrotivá,
 • Panno věrná,

 

 • Zrcadlo spravedlnosti,
 • Trůne moudrosti,
 • Příčino naší radosti,
 • Stánku Ducha svatého,
 • Stánku vyvolený,
 • Stánku zbožnosti,
 • Růže tajemná,
 • Věži Davidova,
 • Věži z kosti slonové,
 • Dome zlatý,
 • Archo úmluvy,
 • Bráno nebeská,
 • Hvězdo jitřní,
 • Uzdravení nemocných,
 • Útočiště hříšníků,
 • Těšitelko zarmoucených,
 • Pomocnice křesťanů,

 

 • Královno andělů,
 • Královno patriarchů,
 • Královno proroků,
 • Královno apoštolů,
 • Královno mučedníků,
 • Královno vyznavačů,
 • Královno panen,
 • Královno všech svatých,
 • Královno počatá bez poskvrny hříchu dědičného,
 • Královno na nebe vzatá,
 • Královno posvátného růžence,
 • Královno rodin,
 • Královno míru,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

 

Oroduj za nás svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se :
Všemohoucí, věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Skrze Krista, našeho Pána. AMEN.

 

V době adventní
K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L: a ona počala z Ducha svatého.
K: Modleme se: Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování stalo v lůně Panny Marie člověkem; vyslyš naše pokorné prosby a dej všem, kdo ji s vírou uctívají jako Bohorodičku, aby jim její přímluva u tebe stále pomáhala. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen

 

V době vánoční
K: Po porodu, Panno, zůstala jsi neporušená.
L: Svatá Boží Rodičko, přimlouvej se za nás.
K: Modleme se: Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii za Matku Spasitele lidského pokolení; dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života, stále se za nás u něho přimlouvá. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
L: Amen.

 

V době velikonoční
K: Raduj se a plesej, Panno Maria, aleluja!
L: Neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja!
K: Modleme se: Bože, tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých a naplnil svět radostnou nadějí na vzkříšení; prosíme tě, dej, ať v nás tato velikonoční radost stále roste, abychom tak jako jeho Matka, Panna Maria, a s její pomocí šťastně dosáhli plné radosti v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
L: Amen.