Litanie k Duchu svatému

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.

 

odpovídáme: buď veleben

 

 • Duchu svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka.
 • Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží.
 • Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé oddanosti vůli Nejvyššího.
 • Duchu svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě poznávat Tě a upřímně Tě milovat.
 • Duchu svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a plné důvěře v Boha.
 • Duchu svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň své lásky.
 • Duchu svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Svaté písmo.
 • Duchu svatý, který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit.
 • Duchu svatý, který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a ve vyrovnanosti ducha.
 • Duchu svatý, hořící ohnisko lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě.
 • Duchu svatý, dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti.
 • Duchu svatý, přetékající pokladnice milosti, nauč mě chápat cenu utrpení.
 • Duchu svatý, bezedná pokladnice milosti, nauč mě správně využít drahocenný čas.
 • Duchu svatý, z jehož pokladnice neubývá, chraň mě od každé nelásky a pýchy.
 • Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám.
 • Duchu svatý, dárce všech darů, nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem.
 • Duchu svatý, z jehož milosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet a umět promluvit v pravý čas.
 • Duchu svatý, lásko věčná, nauč mě dávat dobrý příklad jiným.
 • Duchu svatý, dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém.
 • Duchu svatý, sladký učiteli, nauč mě správně jednat s lidmi.
 • Duchu svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nikdy nevzpomínat.
 • Duchu svatý, obšťastňující světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky.
 • Duchu svatý, který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti.
 • Duchu svatý, před nímž není nic utajené, nauč mě unikat osidlům ďáblovým.
 • Duchu svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla i ďábla.
 • Duchu svatý, který znáš i moji budoucnost, svěřuji do Tvé ochrany svoji rodinu, přátele, dobrodince i všechny lidi.
 • Duchu svatý, s Tvou Božskou pomocí nauč mě žít ke cti a slávě Boží, ke spáse duší a k radosti Matce Boží, abych mohl umírat jako užitečný sluha.

 

Přislíbení Boha Otce
Těm, kteří se alespoň 3 x týdně budou modlit tyto litanie :
– Vytrhnu Tě z rukou protivníka viditelným způsobem.
– Odstraním překážky, které Ti brání na cestě k dokonalosti.
– Přidám Ti anděla, aby Tě vnuknutím ochránil od nástrah hříchu.
– Vytrváš na cestě ctnosti.
– Dobře poznáš svoje nedostatky.
– Dostaneš sílu vymanit se z hříchu a zlých návyků.
– Upevním v Tobě víru, naději a lásku.
– Vytrhnu Tě z hmotné bídy.
– Tvoje rodina bude žít ve svornosti a lásce.
– Kdo chce pomoci svým bližním, musí se modlit tyto modlitby litanie denně alespoň půl roku.

 

Zaslíbení Ducha svatého :

Tyto litanie se budou šířit jako lavina. Kdo tyto litanie dá jiným, má účast na jeho modlitbách. Poví, na jaké úmysly chce obětovat zásluhy, pokud si je nechce nechat pro sebe.

 

Ranní modlitba :

Věčný Otče, obětuji Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitby a vše, co plní můj den a ve spojení s utrpením Tvého milovaného Syna Pána Ježíše Krista z moci lásky, skrze ruce Panny Marie ke Tvé cti a slávě, aby Tě všichni lidé hledali, nacházeli a milovali a za spásu duší se vytrvale a upřímně modlili. AMEN.