Litanie Postní

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi

 

odpovídáme: smiluj se nad námi.

 

 • Bože nejvýš svatý a spravedlivý,
 • Bože nejvýš dobrotivý a milosrdný,
 • Bože Otče, Stvořiteli nebe i země,
 • Který jsi člověka k svému obrazu a podobenství stvořil,
 • Který jsi prvnímu člověku oznámil, že je prach a v prach se obrátí,
 • Který jsi člověka pro hřích nezatratil, ale k poznání viny vedl,
 • Který jsi pouze zatvrzelé odmítal, ale kajícníky přijímal,
 • Který jsi již ve Starém zákoně nařídil zachovávání postů,
 • Který jsi Mojžíšovým a Eliášovým postem náš 40-denní půst naznačil,
 • Který jsi nás naučil pravému postu učením proroků a posléze svým Synem,
 • Který jsi skrze svého Syna postní zákon potvrdil a posvětil,
 • Který jsi skrze Církev ustanovil 40-denní dobu postní,
 • Který nás popelem a postem povzbuzuješ k pravému pokání,
 • Bože Synu, Spasiteli světa,
 • Který jsi z nebe sestoupil, abys hledal zbloudilé,
 • Který jsi s hříšníky laskavě zacházel, abys je přivedl ke spáse,
 • Který jsi kající hříšníky na milost přijímal,
 • Který jsi i andělům přikázal radovat se nad obráceným hříšníkem,
 • Který jsi hříšnici pro její lítost a lásku odpustil,
 • Který jsi domu kajícího Zachea přinesl spásu,
 • Který jsi plačícího Petra milostivým pohledem potěšil,
 • Který jsi kajícímu lotru na kříži ráj zaslíbil,
 • Který jsi hříchy naše na sebe vzal a na kříži za ně trpěl,
 • Který jsi nás přebolestnou smrtí na kříži vykoupil,
 • Který jsi nám uzavřenou bránu nebe svým utrpením otevřel,
 • Který jsi svátost smíření na odpuštění hříchů ustanovil,
 • Bože, Duchu svatý, náš Posvětiteli,
 • Který nám z pramenů svátostí udílíš milost,
 • Který křtem a pokáním omýváš naše duše z viny,
 • Který i ostatními svátostmi posiluješ duše pro věčný život,
 • Který nás stále voláš k pokání a poznání naší hříšnosti,
 • Který v nás bázní a láskou probouzíš lítost a pevný úmysl k nápravě,
 • Který nás vedeš a posiluješ ke zkroušenému vyznání hříchů,
 • Který v kajícníku dobré vůle udržuješ touhu po životě v milosti,
 • Který nás s Bohem Otcem i Synem připravuješ k věčnému životu,

 

Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.

 

odpovídáme: vysvoboď nás, Pane.

 

 • Ode všeho zlého,
 • Od každého hříchu
 • Od zasloužených trestů za naše nepravosti
 • Od nebezpečného odkládání nápravy života
 • Od přílišného spoléhání na Tvé milosrdenství
 • Od zoufání nad Tvým milosrdenstvím
 • Od nekajícího ducha
 • Od zatvrzelého srdce
 • Od nedokonalého pokání
 • Od věčné smrti

 

odpovídáme: prosíme Tě, vyslyš nás.

 

 • My hříšníci,
 • Abys nám odpustil,
 • Abys nám byl milostiv,
 • Abys nás postem a kajícími skutky k sobě obrátil,
 • Abys postem věřících napravil, co bylo porušeno nezdrženlivostí,
 • Abychom se postem léčili od hříchů a připravili se k pokání,
 • Abychom se zdržovali nejen zapovězených pokrmů, ale i všech nepravostí,
 • Abychom se modlitbami posilovali a konáním dobrých skutků se Ti líbili,
 • Abychom se v tomto čase usmířili s Tebou upřímným pokáním,
 • Abychom se po dokonalém přijetí svátosti smíření posvětili Tvým Tělem,
 • Abychom postní dobu s patřičnou zbožností prožili,
 • Abychom zbožným životem se připravovali na šťastné

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

 

Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle Srdce svého.

 

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

 

Modleme se :
Dej, Pane, svým věrným prožívat tuto posvátnou dobu. Vysvoboď nás od nebezpečí pro duši i tělo, a abychom na přímluvu blahoslavené Panny Marie, sv. Josefa, sv. patrona našeho chrámu i všech svatých dosáhli spasení. Všemohoucí Bože, který vládneš živým i mrtvým a nade všemi se smilováváš, Tebe pokorně prosíme za naše zesnulé, aby dosáhli po odpuštění trestů za hříchy věčné blaženosti. Skrze Krista, našeho Pána. AMEN.