Litanie k sv. Hedvice

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

 

Kriste, uslyš nás Kriste, uslyš nás
Kriste, vyslyš nás Kriste, vyslyš nás

 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi

 

odpovídáme: oroduj za nás.

 

 • Svatá Hedviko,
 • Kněžno Slezska,
 • Koruno knížat,
 • Útěcho naše,
 • Matko ubohých,
 • Matko ztrápených,
 • Matko nakažlivě nemocných,
 • Zrcadlo manželek,
 • Radosti kněží,
 • Semeno královské,
 • Půdo, které Bůh požehnal,
 • Matko svatých synů a dcer,
 • Strome dobrý,
 • Ženo, plná bázně Boží,
 • Ženo, poslušná Božích příkazů,
 • Příklade apoštolského života,
 • Ty, kterás pohrdla tímto světem,
 • Ozdobená důvtipem a dobrými mravy,
 • Jasná pochodni Slezska,
 • Perlo vdov,
 • Vonná třebnická růže,
 • Kristova snoubenko,
 • Milovaná dcero Nejsvětější Panny,

 

odpovídáme: vysvoboď nás, Pane.

 

 • Měj s námi slitování,
 • Ty, který sis zamiloval svatou Hedviku,
 • Ty, který jsi její vodu proměnil ve víno,
 • Ty, který jsi na ni promluvil z kříže,
 • Ty, který jsi ji zasvětil do tajemství svého umučení,
 • Pro její zásluhy,
 • Ode všeho hříchu,
 • Ode všeho zlého,
 • Od náhlé smrti,
 • Od věčné záhuby,
 • V den, kdy přijdeš soudit,

 

odpovídáme: prosíme Tě, vyslyš nás.

 

 • Bože, my hříšníci,
 • Odpusť nám naše hříchy na přímluvu svaté Hedviky,
 • Vysvoboď nás od všech trestů,
 • Obrať nepřátele své církve,
 • Uděl našim dobrodincům věčnou odměnu,
 • Uveď do své blaženosti naše zemřelé bratry a sestry,
 • Ježíši, Synu Boha živého,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

 

Oroduj za nás svatá Hedviko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se:
Bože, ze své milosti nám dáváš odpuštění a spásu; milosrdně na nás shlédni a dej, abychom svůj trvalý domov nehledali zde, ale na přímluvu svaté Hedviky směřovali k věčným příbytkům, kterés nám připravil. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.