Bílá Voda – farní kostel

Původní kostel byl zbudován v letech 1602 – 1604 baronem Kryštofem z Maltic. Plány k nynějšímu baroknímu kostelu vypracoval slezský architekt Felix Antonín Hammerschmidt. Kostel byl slavnostně vysvěcen 14.září 1777 vratislavským biskupem Filipem Gotthardem Schaffgotschem. Budova kostela je orientovaná na východ, je jednolodní. Skládá se ze sakristie, presbytáře a lodi. Po stranách jsou příležitostné kaple s oratořemi v patře. V západní části lodi je kůr. Průčelí je opatřeno čtyřpatrovou hranolovou věží; vyznačuje se v půdoryse výraznou křivkou a spolu s křídly po stranách věže vytváří malebný celek. Velké obrazy křížové cesty pocházejí od malíře Jana Kleina. Varhany na kůru jsou z konce minulého století od firmy Rieger z Krnova.Ve vnitřku kostela na pravé straně lodi je nad křtitelnicí vymalovaný výjev „Jan Křtitel křtí Pána Ježíše“ od malíře Františka Bartsche. 1.oltář je oltářem Svaté Rodiny, 2. oltář je zasvěcen sv.Josefu Kalasanskému, zakladateli piaristů, 3.oltář je zasvěcen sv.Otilii. Na levé straně lodi se nachází kazatelna, která je vpravdě uměleckou ozdobou kostela. 1. oltář je oltářem sv.Kříže, 2.oltář je zasvěcen Janu Nepomuckému a 3.oltář sv.Hedvice, patronce Slezska. Pozadí hlavního oltáře, znázorněné malbou na stěně, kde jsou umístěny postavy rodičů Panny Marie – sv.Jáchyma a sv.Anny, je dílem malíře Františka Bartsche z Kladska. Obraz na hlavním oltáři představuje návštěvu Panny Marie u její příbuzné Alžběty.