Osobní modlitby

Ranní modlitba

Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar. To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj Jednorozený Syn : všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro. Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe. Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať se mě není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Od Ducha svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala. A ještě jedno : Dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Můj Bože, vše pro tebe, s tebou a v tobě (Jan XXIII.).

 

Modlitba před jídlem

Požehnej , Pane, tyto dary, které budeme přijímat z tvé štědré ruky. A jako byl tento chléb nejprve v zrnech rozptýlen po polích, než se stal jedním pokrmem, tak učiň, aby tvoje děti byly shromážděny ze všech končin světa v tvém království. Dej svůj chléb těm, kteří ho nemají a svůj pokoj každému srdci.

 

Modlitba po jídle

Prosíme, Pane, zůstaň v našem domě jako milý host a pomoz nám, abychom se stali hodni darů, kterými nás zahrnuješ.

 

Návštěva svátostného Krista

Ježíši Kriste, Vykupiteli mé duše, zachránce světa! Ty zde přebýváš ve svatostánku. Věřím v tebe, doufám v tebe, miluji tě. Shlédni na mou nedostatečnost, na můj uchvátaný život, na mou slabost, na mou vinu. Ty přece všechno víš, ty mě vidíš. Před tvým zrakem se neukryji. Před tebou nemám být nač pyšný. Chci být pokorný. Lituji ze srdce všech hříchů. Pozvedni mě jako ztraceného syna, jako neužitečného služebníka. Neopouštěj mě! Se svými silami bych byl rychle v koncích. Ty mi můžeš pomoci, protože můžeš všechno. Dopřej mi. abych s tvou pomocí žil tak, jak ty si přeješ.

 

Duchovní přijímání

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

 

Obnova křestního slibu

Věčný Bože, děkuji ti za milost.křtu.
Nebeský Otče, můj Stvořiteli, – tobě náležím jako tvé dítě.
Pane Ježíši Kriste, můj Králi a Vykupiteli, – tobě chci náležet jako tvůj učedník.
Duchu svatý, Učiteli lásky a pokoje, – tobě se svěřuji jako vůdci svého života. Veď mě, abych svou řečí a jednáním vydával svědectví o své víře v Krista.
Odříkám se satana i všech jeho skutků. Slibuji znovu, že chci žít a umřít jako katolický křesťan. – Amen.

 

Prosba o velkomyslnost

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauč nás pravé velkomyslnosti. Nauč nás tobě sloužit, jak toho právem zasluhuješ. Ať dáváme a nepočítáme, ať bojujeme a nedbáme ran, ať pracujeme a nehledáme odpočinek, ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu kromě vědomí, že jsme splnili tvou vůli (sv. Ignác z Loyoly).

 

Za církev

Bože, svátostí křtu jsi mě přijal do církve svého Syna Ježíše Krista. Smím a mám ti s tvým lidem prokazovat úctu a spolupracovat na své spáse. Jsem ti vděčný za tuto milost a vyznamenání. Uvědomuji si, že moje myšlenky, slova a skutky mohou tvé církvi nejen prospívat, ale i škodit. Prosím tě za osvícení a sílu Ducha svatého, abych své úkoly v církvi dobře poznával a dovedl je plnit. Jen tak tě budu umět náležitě uctívat a ty mě jednou přijmeš mezi své vyvolené v nebi. — Svatá Maria, Matko církve, vypros mi oddanost a lásku k lidu Božímu.

 

Společná modlitba křesťanů za jednotu

Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi za nás prosil, aby všichni tvoji učedníci byli jedno, jako ty ve svém Otci a tvůj Otec v tobě. Dej nám, abychom bolestně pociťovali svou nesjednocenost jako nevěru. Dej nám, abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost, nedůvěru a vzájemné nepřátelství. Dopřej nám, abychom se všichni bez výjimky sešli v tobě, aby nejen z našich úst, ale také z našich srdcí neustále stoupala tvá modlitba za jednotu křesťanů. Za takovou jednotu, jak ty ji chceš, a těmi prostředky, jak ty je chceš. Dej, abychom v tobě, který jsi dokonalá láska, našli cestu, jež vede k jednotě v tvé lásce a v tvé pravdě.

 

Za papeže

Pane Ježíši, určil jsi našeho Svatého otce N., aby tě jako první mezi biskupy zastupoval v tvé církvi. Prosím tě, naplň jej svou láskou, aby miloval tebe i lidi. Dej mu moudrost a prozíravost, pokoru a naději, trpělivost a zdraví. Shromáždi kolem něho upřímné rádce, věrné biskupy a kněze a oddaný Boží lid. K tvé oslavě a k naši radosti ať požívá vážnosti v celém světě.

 

Za biskupy

Pane Ježíši, dobrý pastýři své církve, prosíme tě: pomáhej našemu biskupovi. Ať tě mezi námi vždy důstojně zastupuje. Ať nám jeho horlivost dodává nadšení, ať nás povzbuzuje jeho jednání, povznáší jeho láska, posiluje jeho trpělivost. Ať nás vede tvým učením. Ať nás posvěcuje, abychom byli svatým lidem a sloužili Bohu bez úhony v duchu a v pravdě. Udržuj všechny biskupy v jednotě víry, ve vzájemné svornosti, v oddanosti biskupu římskému. Pošli jim svědomité rádce a ochotné pomocníky z řad knězi i laiků. Ať všichni, shromážděni kolem svého biskupa na zemi, můžeme se, Pane, s tebou radovat v nebi.

 

Za kněze ve farnosti

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, tvého služebníka a správce Božích tajemství. Prosíme tě, dej mu věrnost, a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes ho poslal ty. Učinils jej našim duchovním vůdcem: dej mu ducha moudrosti a rady; dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti, ať pozorně nasloucháme jeho slovům. Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými. Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení. Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu. Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.

 

Za kněžská a řeholní povolání

Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí. Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže a učiň i nich své učedníky. Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení všeho lidstva, s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže. Pane, „jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás“ (Žid 7,25), otevři jim všechny kraje, kde tolik lidí usilovně hledá světlo pravdy a teplo lásky. Ať poslušni tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na zemi, vytvářejí tvé tajemné tělo, to je církev, a stanou se solí země a světlem světa (Mt 5,13-14). Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání, které pramení z tvé lásky. Ať jsou čisté a velkodušné. Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium, a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své lásky daly do služeb církve a trpících a nemocných lidí (Pavel VI.).

 

Za vlast

Pane života, tvá prozřetelnost mi dává žít v českém národě a v české vlasti. Cítím v sobě krev svého národa a mluvím jeho řečí. Spolu s ostatními užívám bohatství naší země a těším se z jejích krás. Sdílím též její osudy a jsem za ně spoluodpovědný. Chci plnit své povinnosti k ní, aby i ona mohla plnit poslání, které jsi ji určil. Kéž všichni podle svých sil svědomitě pracujeme a vážíme si svobody. Upevňuj mezi námi svornost a vzájemnou úctu. Ať je naše vlast pokojná a krásná. Ať v tvořivém soužití národů nechybí její podíl a její hlas. Odměň svou slávou všechny, kdo za ni a pro nás položili své životy.

 

Za mír

Pane, Bože pokoje, stvořil jsi lidi z lásky a k lásce, aby tě chválili. Blahoslavíme tě a děkujeme ti, že jsi poslal svého milovaného Syna Ježíše a učinil ho skrze velikonoční tajemství pánem veškerého pokoje a poutem všeho bratrství. Děkujeme ti za služby, úsilí a činy, které tvůj Duch pokoje vzbudil v našich.časech, aby nenávist byla nahrazena láskou, nedůvěra porozuměním, lhostejnost bratrstvím. Otevři ještě více naše duše k potřebám všech našich bratří, abychom se stále více stávali spolutvůrci míru. Rozpomeň se, Otče milosrdenství, na všechny, kteří jsou plni bolesti, trpí a umírají, obětují svůj život za bratrství mezi lidmi. Kéž tvoje království spravedlnosti, pokoje a lásky přijde ke všem rasám a národům a kéž se celá země naplní tvou chválou (Pavel VI.).

 

Za lásku k bližnímu

Pomoz mi, Pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když zažiji zklamání, když jsou druzí ke mně bezohlední, když se dočkám neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval, když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal. Nauč mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štěstí druhých. Dej, abych uměl skrývat bolest a těžkosti svého srdce. Nauč mě užívat utrpení k vlastnímu zdokonalení. Ať nezatrpknu a nestane se ze mě sobec, ať nikoho nepohorším. Doprovázej mě svou milostí, abych vytrval v dobrém.

 

Za dobrou smrt

Pane Ježíši, přijímám z tvých rukou každý způsob smrti se vším, co je s ní spojeno. Ale o jedno tě prosím, milosrdný Spasiteli: Nedopusť, abych odešel na věčnost nepřipraven. Dej mi milost, abych umíral posilněn a očištěn svátostmi. Ježíši, tobě odevzdávám svou duši. Ježíši, stůj při mně v hodině mé smrti a dej mé duši mír (podle sv. Pia X).

 

Když nemocný umírá

Pane, do tvých rukou poroučím svého ducha, – Pane Ježíši Kriste, přijmi mou duši. – Svatá Maria, oroduj za mě. – Maria, Matko milosti, Matko milosrdenství, přijmi mě v hodině smrti. – Svatý Josefe, oroduj za mě. – Ježíši, Maria, Josefe, stůjte při mně v boji posledním. – Ježíši, Maria, Josefe, s vámi ať odejde v pokoji má duše. – Můj Ježíši, milosrdenství! – Ježíši, nebuď mi soudcem, nýbrž Spasitelem. – Ježíši, smiluj se nade mnou; Ježíši, slituj se nade mnou; Ježíši, odpusť mi mé hříchy. -Ježíši, v tebe věřím; Ježíši, v tebe doufám; Ježíši, tebe miluji. – Ježíši, tobě žiji; Ježíši, tobě umírám; Ježíši, tvůj jsem v životě i ve smrti.