Noc kostelů v děkanátu 2024

Jeseník – Noc kostelů v Jeseníku navštívilo 220 účastníků. Během několikahodinového programu mohli vystoupat na věž kostela, z ptačí perspektivy vidět loď v kostele, ochutnat mešní víno, seznámit se se současnou činností řádu Maltézských rytířů a s činností organizace Maltézská pomoc. Součástí programu byly také dvě přednášky. První z nich o vzniku proboštství v Jeseníku a druhá z nich o životě vojenského kaplana. Po celou dobu probíhal paralelní program na římskokatolické faře, kde byly připraveny aktivity pro děti. Den zakončila modlitba v duchu Taizé. Celý den byl ve znamení srdce, a také proto nabízel kostelní prostor moznost setkat se se sebou samotným a nahlédnout do svého srdce. Noc kostelu je akce, která umožňuje lidem navštívit posvátný prostor, najít si v něm trochu prostoru pro sebe a setkat se s lidmi, kteří věří v Krista.

Velké Kunětice – Noc kostelů se letos nesla ve znamení výročí. Jednak to bylo 5. výročí Noci kostelů ve Velkých Kuněticích a také 740 let založení obce. Sousední polské Slawniovice byly v minulosti součástí obce Velké Kunětice (Gross Kunzendorf) a jelikož bylo letošním tématem srdce, pojali jsme tuto akci netradičně. Setkali jsme se ve 20.00 hodin na česko-polské hranici a společně jsme za doprovodu Zlatohorky vystoupali k našemu, kdysi společnému, kostelu Panny Marie Sněžné. Po rozeznění zvonu návštěvníci vstoupili do kostela a za zvuku varhan a zpěvu se usazovali do lavic. Děkan P. Stanislav Kotlář všechny přivítal a přečetl dopis od ostravsko-opavského biskupa Mons. Martina Davida. Posléze se slova ujala starostka obce Slawniovic a burmistr Glucholaz, následně p. S. Poskočil promítl ukázky z minulých let a řekl několik zajímavostí o historii obce a kostela. Pak již následovalo vystoupení účinkujících z obou stran hranice. Na závěr jsme si všichni účinkující nasadili šátky a zazpívali píseň od Jiřího Korna – Jednou je hůř, jednou je líp, na podporu naší přítelkyně, která s námi nemohla letos účinkovat. Krásnou tečkou za touto velmi emotivní „Nocí“ byla společná modlitba „Otče náš“.

Stará Červená Voda – I letos se v kostele Božího Těla ve Staré Červené Vodě uskutečnila Noc kostelů. Začátek byl v 17:00 hodin, kdy P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan, přivítal návštěvníky v čele s panem starostou Miroslavem Frenclem. Tak jako loni, si mohli přítomní poslechnout před kostelem zvuk dud a bubínku v podání Marušky a Alexe Papageorgiových. Nechyběla přednáška otce děkana, vystoupení dětí, ochutnávka mešního vína, kvízy, prohlídka věže a u vchodu si mohli návštěvníci napsat nějaký úmysl, za který bude sloužena mše svatá.

Černá Voda – Stejně jako v mnoha kostelích i v kostele Panny Marie v Černé Vodě se uskutečnila Noc kostelů se zaměřením na téma: Srdce člověka. Na úvod všechny přivítal farní vikář P. Mgr. Petr Fiala a poté přítomné obohatily svými vystoupeními děti z místní školy a školky. Následně farní vikář nabídl dětem možnost zúčastnit se soutěžení na téma Sochy, fresky a vitráže svatých v kostele. Po společném programu se jednotliví návštěvníci mohli seznámit s liturgickými ornáty a pohovořit s farním vikářem na různá témata. Velké poděkování patří všem, kteří se na pěkném odpoledni podíleli.

Vidnava – V pátek 7. června 2024 jsme se tradičně zapojili do Noci kostelů, v 17:00 hodin se rozezněl zvon svaté Jany z Arku, při kterém byly naše kostely otevřeny. Prožili jsme krásný večer s lidmi, kteří přicházeli do našich chrámů obdivovat nejen kulturní památky. Jako první příchozí byl nás kněz otec Miroslav, a i když je v kostele denně při celebrování mší svatých, málokdy má čas projít si všechna zákoutí a zastavit se u soch svatých. „Nestačí jen obdivovat tesařské dílo, ale je třeba se přes sochu napojit na svatého, který je v nebi živý a rozmlouvat s ním, nabrat sílu pro svůj život. Když on dokázal na zemi konat dobro, mohu i já ho následovat a být dobrým, obětavým, pracovitým…“ řekl s úsměvem pan farář. Lidé přicházeli, zastavovali se u bočního oltáře, kde se dozvěděli o výrobě hostií v Bílé Vodě a směli hostie i oplatky ochutnat. Líbila se křížová cesta malíře Aloise Baucha, návštěvníci se také zastavovali u informačního banneru P. Ludwika Wrzola, ředitele kněžského semináře ve Vidnavě. Po celou dobu v kostele sv. Kateřiny zněla duchovní hudba za doprovodu varhan, kytary a flétny. Zavítaly k nám také zdaleka dvě ženy, které zaujal náš obraz svaté Jany z Arku a zvon zasvěcený této světici. Obě ženy se jmenovaly Jany, odnesly si s radostí fotky našeho zvonu i sochy Johanky. Poděkování patří našim farníkům, kteří při Noci kostelů pomáhali s přípravou, věnovali se návštěvníkům a otci Miroslavovi, který nám ke všemu dobrému vždy požehná.

Bernartice – Krátce před 18. hodinou se do bernartického kostela trousily skupinky malých i velkých. To proto, že letošní Noc kostelů v Bernarticích byla zahájena hudebním programem, na kterém se podíleli především pedagogové a žáci ZUŠ Javorník a ZŠ v Bernarticích. Byl teplý a lipami provoněný letní večer a nás přivítaly první tóny varhanního Preludia Vladimíra Sobotky v podání Barbory Kozakové, budoucí nadějné varhanice, která navštěvuje hodiny hry na varhany u paní Dany Macečkové v Jeseníku. Následovalo Largo Antonína Dvořáka v provedení paní Marie Michálkové (varhany), Martina Burzy (housle), I. Stoupalové, J. Šochové a V. Michalíkové (zpěv). Čímž jsme se zapojili do celorepublikové vzpomínky na 120. výročí úmrtí jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů. Druhou částí programu nás provázel pan Zbyněk Ketner, ředitel javornické umělecké školy. Měli jsme možnost poslechnout si klavír, housle, zobcovou i příčnou flétnu. Hráli nám Vojtěch Vidner, Malvína a Matylda Líbalovy, Monika a Matěj Račákovi. V poslední části vystoupily děti z místní školy, které nám představily téma Noci kostelů pro rok 2024 přečtením úvahy farářky ČCE, Mgr. Markéty Slámové: Srdce. I při poslechu písní, které si žáci připravili, se mohl návštěvník nebo poutník ponořit do svého nitra a vnímat, co k němu přichází z hlubin jeho vlastního nitra. Zazněla židovská lidová píseň Hava nagila, meditativní Do stínů křídel tvých Jiřího Černého. A celý hudební zážitek završila dojemná píseň Johna Denvera, kterou českým textem opatřila známá česká hudební skupina Spirituál kvintet: Spinkej. Zakusili jsme krásný společný hudební večer, který ovšem ještě zdaleka nebyl u konce. Paní Marie Michálková vyzvala děti, aby symbolicky odevzdaly svá přání i trápení v podobě papírového srdíčka do krásného rudého srdce Pána Ježíše na hlavním oltáři. A poté už se všichni přítomní rozprchli prozkoumávat různá zákoutí našeho kostela, vyzkoušet hru na varhany. Mohli zhlédnout i výstavu fotografií nejvzácnějšího bernartického obrazu, který je v současné době k vidění na zámku v Javorníku. Po zbytek Noci provázela příchozí poutníky paní Marie Michálková nejen slovem o historii obce a kostela, ale také hrou na varhany. Děkujeme všem pedagogům, kteří připravili své žáky na dnešní vystoupení, dětem, rodičům a všem ostatním návštěvníkům, kteří se rozhodli strávit tento večer s námi. V neposlední řadě patří také velký dík paní Zelové, která poctivě počítala všechny příchozí. A především paní Michálkové, která každoročně udržuje tradici Noci kostelů v Bernarticích. A letos jich byla rovná stovka!

Kobylá nad Vidnavkou – Noc kostelů pro mě znamená především zájem a milé setkávání lidí z místa i okolí, bývalých rodáků a stále více přijíždějících návštěvníků z větších dálek – z Ostravska, ze Šumperska, z Orlickoústecka… Snažíme se jim náš pěkný kostel sv. Jáchyma představit komentovanou prohlídkou, přiblížením historie a několika výstavkami. V tomto roce k nim přibyla ještě malá sbírka modlitebních knížek, zpěvníků a misálů z období 19. a 20. století psaných v latině, němčině a češtině. V jedné z nich je vlepen darovací list s oceněním za vzorné studijní výsledky ve školním roce 1912/1913 našemu někdejšímu kobylskému p. faráři Maxmilianu Kaschelovi, studentu gymnázia a bohosloveckého semináře ve Vidnavě. Zvídavý zájemce o historii tohoto kněžského semináře a životě M. Kaschela se mohl více dozvědět ze psaného slova a přidali jsme k tomu i životopisné informace o další známé osobnosti našeho okolí – vidnavském knězi Jozefu Nowakovi, rovněž absolventovi tamního semináře. Na závěr patří poděkování všem zúčastněným za návštěvu, Eliškám K. a S. za velkou pomoc a Obecnímu úřadu Kobylá za lavičku (mile nás překvapila) i za úpravu prostranství kolem našeho kostela. Dík také za sdílení akce do světa na FB obecním i na „Kulturní Kobylá“ a „Kulturní a společenské dění v Kobylé nad Vidnavkou“.