Velikonoční triduum 2019 v Jeseníku

V letošním roce jsme slavili Velikonoce s naším novým farářem a děkanem otcem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem, který nám doporučil, abychom velikonoční obřady letos vykonali v plném rozsahu, protože tak docílíme i hlubší prožívání a poznávání těchto největších křesťanských svátků v našich srdcích a nitrech. K tomu se připojilo i společné prožití těchto svátků s farností Česká Ves, což přineslo i významně větší účast na bohoslužbách.

Mohli jsme se proto zúčastnit např. na Zelený čtvrtek obřadu „Umývání nohou“, který se v Jeseníku nekonal již více let a který ukazuje názorně umývání nohou 12-ti mužům, tak jako to učinil Ježíš apoštolům a jaké je Ježíšovo praktické hlásání Evangelia, spočívající v pokoře a službě.

Na Velký Pátek jsme byli přítomni tzv. “Prostraci“ to je položení se kněží a ministrantů před oltář tváří k zemi, jako výraz naprostého vydání se do vůle Nebeského Otce, tak jak to učinil Ježíš v Getsemanské zahradě, než se vydal do moci Židů a Římanů. Mohli jsme potom prožít i bolestné cesty Ježíše po Jeruzalému a pak na Golgotu a Jeho potupnou a bolestnou smrt.

Potom však přichází v nedělním ránu slavné Vzkříšení, které je v obřadech znázorněno ohněm, světlem, slavnostním zvukem varhan a zpěvem „Exultet“, který je radostnou výzvou k jásotu z velikonoční svíce, která představuje vzkříšeného Krista. Byli jsme také svědky křtu dospělého, pana Petra a tak snad bude i nám dáno, abychom pochopili to, co říká v Písmu apoštol Pavel – „už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“.

Mohli jsme v tyto dny prožít opravdový dar setkání se vzkříšeným Kristem a je teď tedy na nás, abychom živého Krista nesli všude tam, kde žijeme.

« z 2 »