aktivity Jeseník

 • Děkanátní májová pobožnost v kapli na Hamrové u Jeseníku

  V neděli 29. 5. 2022 se mnozí poutníci zúčastnili poslední děkanátní májové pobožnosti v tomto roce v kapli Panny Marie Bolestné na Hamrové. V 15:30 hod. byla sloužena mše svatá, protože právě v ten den před 90 lety byla kaple vysvěcena. Celebroval otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář. Po mši svaté se poutníci modlili litanie k Panně Marii, za mír na Ukrajině, za nového diecézního biskupa atd. Závěrem nechybělo malé pohoštění.

 • Biskup Martin David žehnal léčebné prameny

  Apoštolský administrátor biskup Martin David sloužil 14. 5. mši svatou u hrobky Vincenze Priessnitze, zakladatele lázeňství na Jesenicku, v rámci oslav 200 let od založení Priessnitzových lázní v Jeseníku. Největší kulturně-společenská akce v tomto regionu se konala od 12. do 15. 5. po dvouleté odmlce. Organizátoři připravili bohatý program, jehož součástí bylo žehnání léčebných pramenů.

 • Křížová cesta na Křížový vrch v Jeseníku

  V neděli 10. 4. 2022 se sešlo v 15:30 hodin kolem 40 poutníků k další z děkanátních křížových cest v postní době, tentokrát u prvního zastavení ve Smetanových sadech v Jeseníku. Křížovou cestu jsme obětovali za rodiny a naše děti. Stoupali jsme podél křížové cesty za dubnového proměnlivého počasí až k 15. zastavení – Vzkříšení, u kterého jsme se pomodlili Vyznání víry, Otčenáš a Zdrávas za dar víry pro naše děti, abychom se jako rodina znovu setkali na věčnosti a za ochranu Panny Marie pro naše rodiny.

 • Příměstský tábor pro děti z děkanátu v Jeseníku

  Zveme děti z celého děkanátu od 1. – 9. třídy na Příměstský tábor (plakát zde), který se bude konat ve dnech 4. – 8. 7. 2022 na faře v Jeseníku od 8:00 – 16:00 hodin. Téma zní – NOE. Cena je 300,- Kč, včetně oběda. Program zajistí, tak jako již každý rok, diecézní animátoři. Přihlášky si můžete stáhnout zde nebo je naleznete v kostele v Jeseníku. Přihlášky, prosím, noste na farní úřad nebo posílejte na email rkf.jesenik@doo.cz a to nejpozději do 4. 6. 2022!

 • Přednáška P. Marka Orko Váchy

  Knihkupectví Domeček ve spolupráci s farností Jeseník vás zvou na přednášku přírodovědce, pedagoga, spisovatele a skauta, molekulárního biologa a genetika, přednosty Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK P. Marka Orko Váchy v pátek 4.2.2022 na téma CHUŤ ŽÍT v sále Státního okresního archivu Jeseník. Přednáška bude spojena s autogramiádou autorových knih. Vstupné dobrovolné.

 • Mons. Pavel Dokládal v Jeseníku

  V pondělí 10. ledna 2022 navštívil Mons. Pavel Dokládal, představený Fatimského apoštolátu v ČR, Jeseník, místo svého narození. V 10:30 hodin sloužil mši svatou k Panně Marii jako poděkování za 70 let svého života. Koncelebroval místní pan farář a zároveň děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář, který otce Pavla vřele přivítal.

 • Zádušní mše svatá za Mons. Antona Otte

  V neděli 9.1.2022 byla v 10:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku sloužena zádušní mše svatá za rodáka z Jesenicka Mons. Antona Otte, který nás opustil 29.12.2021 ve věku 82 let.

  V kázání otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář mluvil o zesnulém Antonu. „Tak jako mudrci putovali za světlem hvězdy do Betléma, tak i Anton došel po své životní pouti za světlem až do Nebeského Betléma. Když jsme telefonicky asi před třemi měsíci hovořili, přiznával, že mu ubývá sil, ale stále z jeho hlasu bylo možné slyšet jeho milý humor, ze kterého bylo možno vnímat jeho odevzdanost do vůle Boží.“

 • Tři králové rozdávali radost

  „Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka“ zpívají tři králové na začátku ledna již tradičně u vašich dveří. Představují tři mudrce putující za Hvězdou, která je vedla až k městu Betlému. Zářila nad místem, kde Josef s Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary a velmi se radovali.

 • Před-BISCUP 2021

  Zveme všechny generace na modlitbu za otevření srdcí pro Ducha svatého, která se bude konat v pátek 5. 11. v 17:45 hodin ve farním kostele v Jeseníku. Bude se konat formou adorace s písněmi a chválami a zvány jsou všechny generace. Doprovázet bude Klára Němcová a Karolína Chovancová z Diecézního centra mládeže. Plakát ke stažení zde.