Pouť k Panně Marii Nanebevzaté a žehnání varhan v Jeseníku

Déšť padal od samého nedělního rána 14.8.2022 na celém Jesenicku. Dívali jsme se s prosbou do nebe a přáli si vidět slunce, vždyť slavíme pouť k Panně Marii Nanebevzaté a vše ve farnosti Jeseníku bylo vzorně připravené jak v kostele, tak i na farní zahradě. Déšť Božího milosrdenství nás očišťoval a my směli při mši svaté pohlédnout na Pannu přečistou Marii, která se za nás v nebi přimlouvá. Jí patřila úvodní píseň Madona, při které zazněla povznášející hudba, tóny houslí a zpěv Martina Grobára a jeho ženy. Měli jsme se k písni připojit a zpívat, ale v tu chvíli jsme jen naslouchali a děkovali Bohu za rozličné dary, které lidem rozdává. Pomocný biskup, administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík byl hlavním celebrantem, s úsměvem a květinami ho mezi námi přivítal otec děkan Mgr. Stanislav Kotlář.

 

Při slavnostní mši svaté otec biskup požehnal nově opravené varhany, které se rozezněly skoro po třech letech. „Náš hlas má být hlasem Boha, jako rozeznějící se varhany, vyzpívejme chvalozpěv vděčnosti,“ povzbudil nás otec biskup. Oslovil děti a vybídl nás dívat se do budoucnosti s nadějí, protože toto poselství nese Mariino nanebevzetí. „Vše svěřujme Marii, abychom neupadali do úzkostí, skepse. Stále jsme na cestě, Boží slovo nám ukazuje směr, Kristus ať je naším přítelem, společníkem, bratrem. Zaměřme život na Boha, ať nás učí vidět a být vděčný za vše, co máme.“ Každé slovo a myšlenka otce biskupa se usazovala v našich srdcích… Kéž bychom byli krásným nástrojem a hráli v souladu s Božími zákony na strunách našeho života.

Otec děkan v závěru mše svaté poděkoval otci biskupovi a všem dárcům, kteří přispěli na generální opravu varhan, celková cena 1 800 000 Kč. Představil pana Josefa Keclíka, který opravu provedl, vyjádřil vděčnost přítomné paní starostce Mgr. Bc. Zdeňce Blišťanové. O historii varhan promluvil diecézní organolog Bc. Jiří Krátký. Po závěrečném požehnání otec Stanislav všechny poutníky pozval na farní zahradu, kde bylo připravené bohaté pohoštění. K poslechu zahrála cimbálová muzika Opavští gizdi.

V 17:00 hodin zazněly v kostele zpívané mariánské litanie a poděkování za požehnanou pouť, při které déšť ustal, a i slunce prozářilo oblohu, jako paprsky, které z monstrance dopadaly při závěrečném požehnání na každého z nás.

Text: Marie Grabarczyková, foto: MG

« z 2 »