• Neděle Zmrtvýchvstání Páně v Jeseníku

  V neděli 31. 3. 2024 v 10:30 hodin oslavili farníci z Jeseníku Zmrtvýchvstání Páně. Při bohoslužbě slova nám texty ukazovaly, že díky Ježíšově oběti máme život věčný. Jako On vstal z mrtvých, vstaneme díky tomu také my. Mši svatou celebroval P. Mgr. Petr Fiala, jesenický kaplan. Velký dík patří Jesenickému chrámovému sboru, pod vedením paní Rafaely Drgáčové, který celé triduum a nedělní slavnost doprovázel svým zpěvem. Díky také všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravách těchto svátků (úklid, květinová výzdoba, ministrování, atd.)

 • Bílá sobota v Jeseníku

  V sobotu 30. 3. 2024 mohli věřící od rána navštívit farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku k adoraci u Božího hrobu v boční kapli. Od 7:00 – 8:00 hodin měli možnost svátosti smíření. Samotné obřady vigilie Zmrtvýchvstání Páně začaly v 19:00 hodin. Hlavním celebrantem byl P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan. Venku před kostelem se požehnal oheň a od něj se zapálila velikonoční svíce – Paškál. Přítomní si od paškálu v kostele zapálili svíce, které měli k tomu připravené.

 • Bílá sobota ve Vidnavě 30. 3. 2024

  Nesla se tichou vzpomínkou a rozjímáním u Božího hrobu na Krista, který nesl kříž na horu Golgotu a všem nám ukázal cestu života i pravdy. Každý z nás s pokorou u jeho hrobu předával svá trápení, ale děkoval i za radosti, které nás provázejí. Posilněni jeho láskou a nadějí jsme se setkali se svícemi v zadní části kostela sv. Kateřiny. Otec Miroslav požehnal plamen, symbol Krista, který je světlem světa, v němž zazářila Boží sláva. Zapálil paškál a my své svíce. Vnesli jsme světlo do zatemnělého kostela k oltáři. Zazněla biblická čtení ze Starého zákona a epištola.

 • Obřady Velkého pátku v Javorníku

  Na Velký pátek si věřící připomínají umučení a smrt Pána Ježíše, kdy musel nést těžký kříž na kopec u Jeruzaléma, kde byl v poledne ukřižován a kolem třetí hodiny odpoledne zemřel. V Javorníku, ještě než v 15:30 hodin začaly samotné obřady, se přítomní ve farním kostele Nejsvětější Trojice, modlili Novénu k Božímu milosrdenství a následně křížovou cestu 072 z kancionálu. Obřady, které vedl P. Mgr. Tomasz Salaga, místní kněz, jsou rozděleny na tři části: bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání.

 • Křížová cesta na Velký pátek v České Vsi

  Křížová cesta rodin v České Vsi 29. 3. 2024, na Velký pátek, přinesla prožitek skrze naše ruce. U každého zastavení naše ruce mohly něco zakusit, udělat…setkat se tak s Ježíšem, pochopit. Vše jsme zakončili ohněm, ve kterém jsme proměnili naše vyráběné kříže v naději světla vzkříšení. Nechybělo opékání, samozřejmě postní …

 • Mše svatá na Zelený čtvrtek ve Skorošicích

  Zeleným čtvrtkem 28.3.2024 začalo Velikonoční triduum, které je vrcholem celého křesťanského roku. Tento den si připomínáme velikonoční slavnostní večeři Kristovu a apoštoly, které ustanovil k tomu, aby přinášeli jeho lásku a pravdu do celého světa. Mši svatou sloužil P. Mgr. Jozef Florek v 17:00 hodin ve farním kostele sv. Martina ve Skorošicích. Při andělském chvalozpěvu Gloria naposledy zazněly zvonky a varhany. Odletěly tzv. do Říma a opět zazní při vigilii Zmrtvýchvstání Páně (na Bílou sobotu).

 • Podmínky k získání plnomocných odpustků na Velikonoce 2024

  Během Svatého týdne je možné získat tzv. plnomocné odpustky po přijetí svátosti smíření, eucharistie, modlitby na úmysl Svatého otce a dalších podmínek vztahujících se ke každému dni. Plnomocné odpustky jsou milostí, kterou katolická církev uděluje skrze zásluhy Ježíše Krista, Panny Marie a všech svatých, aby byl odstraněn časný trest za hřích. Každý hřích, i všední, vyvolává následky, které musí být odčiněny, buď zde na zemi, nebo v očistci. Toto očišťování zbavuje duši tzv. časného trestu, důsledků, které vyplývají ze samé podstaty hříchu.