• Charita Jeseník nabízí práci

  Máte zkušenosti v sociální sféře, baví vás výzvy a chtěli byste vést svůj vlastní tým? Pak je tato nabídka možná právě pro vás. Aktuálně hledáme vedoucí/ho Domova pokojného stáří sv. Hedviky a Odlehčovací služby sv. Zdislavy ve Vidnavě. Více informací na zde.

   

  Mgr. Helena Paschkeová, ředitelka

 • Cyrilometodějská pouť na Boží hoře u Žulové

  V pátek 5.7.2024, na slavnost slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, se mohli věřící nejen z našeho děkanátu zúčastnit poutě na Boží horu, kde se prosilo za dar víry. Otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář a za město Žulová pan místostarosta Pavel Jehlička přítomné přivítali u odpočívadla s obrazem Pána Ježíše v Getsemanech a v 10:00 hodin se skupina zhruba 100 poutníků vydala k 1. zastavení křížové cesty. Věřící stoupali cestou vzhůru k jednotlivým zastavením po kamenité cestě. Je to docela náročný výšlap a přesto se mezi poutníky našli i tací, co měli berle. Nechybělo ani cca 20 dětí, které doprovázeli s radostnými obličeji své rodiče.

 • Pouť ke cti sv. Tomáše v Dolním Domašově

  V neděli 30. června 2024 byla sloužena ve farním kostele sv. Tomáše v Dolním Domašově slavnostní poutní mše svatá. Celebroval P. Mgr. Waldemar Woźniak, OT, který v kázání výstižně mluvil o životě sv Tomáše, který má přívlastek „nevěřící“. Jenže tomu tak není. Jako aktivní apoštol vždy hlásal Krista, a to i v jižních zemích, jako např. v Indii, kde ještě doposud křesťané uctívají sv. Tomáše jako svého patrona. Mnozí jej považují za „pochybovačného“. Tomáš nebyl pochybovačný, byl misionář, zakladatel a hlasatel víry, a dokonce i mučedníkem.

 • Žehnání zvonu a mobiliáře v kostele sv. Petra a Pavla v Bernarticích

  V neděli 23. června 2024 v 10:00 hodin jsme prožili poutní mši svatou ke cti svatého Petra a Pavla v Bernarticích. Před oltářem v kostele byl vystaven nový zvon, který nám v kázání představil otec Miroslav: „V době, kdy kaple sv. Marie Magdalény chátrala a byla otevřená, byl odcizen zvon i hodiny. Bývalý pan starosta Mojmír Michálek chtěl v této kapli obnovit poutní mši svatou. Obec Bernartice nechala na své náklady kapli sv. Marie Magdalény opravit. Paní Vlasta Michalíková a pan Jan Michálek v jeho vizi pokračují a když Pán Bůh dá, letos v létě v neděli 21. července v 10:00 hodin proběhne první mše svatá v této kapli, kde již bude zvonit nový zvon, na který se díváme. Je vyroben z bronzu rodinnou firmou ŠEDA BELLS z Kostelce nad Orlicí. Šířka i výška zvonu jsou 27 cm. Hmotnost je přibližně 12 kg. Zvon je uchycen do původního závěsu, který byl zrenovován. Je pojmenován po sv. Janu Nepomuckém, který je pro náš kraj významný zejména tím, že je považován za patrona smíření mezi Čechy, Němci a Poláky.“

 • Pouť ke cti svatého Antonína v Javorníku 15.6.2024

  Svatý Antonín Paduánský patří k mimořádným postavám v dějinách katolické církve, jako „světec celého světa“. Bezpochyby patří mezi nejznámější světce. A proto jeho socha zdobí bezpočet kostelů. Nejčastěji si na něho vzpomeneme, když něco ztratíme a hledáme to. Ale je také patronem zamilovaných, cestujících, a mnoho dalších. Ve skutečnosti je žádán o pomoc ve všech potřebách. Také Javorník má to štěstí, a může zvlášť oslavit Svatého Antonína. V kapli jemu zasvěcené, nad Javorníkem, se v sobotu 15. června konala mše svatá, po které následovalo posezení a pohoštění pro všechny poutníky. Všem patří velké poděkování za společnou modlitbu a přípravu celého obřadu.

 • Slavnostní otevření hřbitovního kostela sv. Kříže v Javorníku

  Ve čtvrtek 13. 6. 2024 proběhlo slavnostní přestřižení pásky k otevření kostela na hřbitově v Javorníku návštěvníkům. Ceremoniál zahájila svými slovy paní starostka Mgr. Irena Karešová. Po přestřižení pásky si pozvaní hosté uvnitř kostela vyslechli přednášku o tom, jak restaurování fresek probíhalo a co jednotlivé fresky zobrazují. Mezi těmi, kteří promluvili, byli: Paní Ing. Eva Pulkrtová a paní Bc. Kamila Davidová za NPÚ. Za restaurátorky provádějící odkryv fresek paní Romana Balcarová, jako jejich vedoucí.

 • Zájezd na Národní pouť do Říma k jubilejnímu roku 2025

  Zveme vás na národní pouť českých a moravských diecézí, která se uskuteční s hlavním programem Svatého roku v Římě ve dnech 28. – 30. března 2025 s účastí na společném přijetí darů Milostivého Léta Páně-Svatého roku. Svaté brány se tak, jak je stanoveno v papežské bule budou otevírat na přelomu letošního roku a nadcházejícího roku 2025 a s těmito dary budeme moci být společně spojeni s našimi pastýři – biskupy.

   

  Přihlašujte se na děkanském úřadě v Jeseníku nebo u svých kněží.

   

  Nabízíme vám tyto možnosti zájezdu:

 • Noc kostelů v děkanátu 2024

  Jeseník – Noc kostelů v Jeseníku navštívilo 220 účastníků. Během několikahodinového programu mohli vystoupat na věž kostela, z ptačí perspektivy vidět loď v kostele, ochutnat mešní víno, seznámit se se současnou činností řádu Maltézských rytířů a s činností organizace Maltézská pomoc. Součástí programu byly také dvě přednášky. První z nich o vzniku proboštství v Jeseníku a druhá z nich o životě vojenského kaplana. Po celou dobu probíhal paralelní program na římskokatolické faře, kde byly připraveny aktivity pro děti. Den zakončila modlitba v duchu Taizé. Celý den byl ve znamení srdce, a také proto nabízel kostelní prostor moznost setkat se se sebou samotným a nahlédnout do svého srdce. Noc kostelu je akce, která umožňuje lidem navštívit posvátný prostor, najít si v něm trochu prostoru pro sebe a setkat se s lidmi, kteří věří v Krista.

 • Celostátní setkání animátorů v Kroměříži

  Ve dnech 12. – 17. 8. 2024 proběhne Celostátní setkání animátorů (CSA). Je určeno pro mladé, kteří jsou aktivními ve vedení společenství dětí, mládeže, ministrantů apod. Z naší diecéze je zatím přihlášeno 31 mladých. Přihlašování stále probíhá, podmínkou přihlášení je minimální věk je 16 let (nezletilý do 18 let musí mít s sebou doprovod 18 leté osoby). Cena pro přihlášení do 30. 6. 2024 je 3.400 Kč s tím, že diecéze přispívá účastníkům částkou 1.000,- Kč. Od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024 je pak cena stanovena na 4.400,- Kč. Setkání se bude účastnit také biskup Martin a ostatní biskupové a prosí o modlitbu za setkání.

 • Sbírka na nový zvon do kaple sv. Máří Magdalény v Horních Heřmanicích

  Jsme skupina lidí z Bernartic a Horních Heřmanic. Co nás spojuje je láska k našemu rodnému kraji. Pro mnohé se může zdát tato část naší země „koncem světa“. Její odlehlost však má i svá pozitiva, kterými jsou krásná příroda a jistý genius loci celé oblasti. Tento kraj si ve své historii prošel řadou velmi těžkých období. Můžeme zmínit například rok 1742, kdy po první válce o dědictví rakouské větší severní část Horních Heřmanic připadla Prusku (dnešní Jasienica Górna v Polsku) a zbytek vsi zůstal na území Rakouského Pruska (dnešní ČR). Další ranou byla 2. světová válka a následný odsun německého obyvatelstva ze Sudet.