Pouť národů na Maria Hilf

V sobotu 17. září 2022 v 11:00 hodin se na poutním místě Panny Marie Pomocné Maria Hilf setkali, jako již každoročně, poutníci z Česka, Německa a Polska při slavností mši svaté. Mottem letošní pouti byla slova Ježíše Krista zaznamenána v Janově evangeliu: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ (Jan 14, 27) Tato pouť vznikla bezprostředně po vzkříšení tohoto slezského poutního místa z vděčnosti za citelnou pomoc rodáků ze zdejšího kraje. Zejména kněží, rodáci, kteří museli opustit Jesenicko po válce, věnovali po roce 1989 velkou pozornost činnosti Sdružení pro obnovu Maria Hilf a podpořili celou obnovu mediálně i finančně a to sbírkami zejména v Bavorsku. Byli to P. Adolf Schrenk, rodák z Dolní Lipové, dále P. Alois Brauner, farář z Mikulovic a P. Adolf Fuchs, rodák z Ondřejovic. Letos budeme na tyto obětavé kněze zvláště vzpomínat.

 

Celou pouť vedli dva biskupové, náš ostravsko opavský biskup Martin David a biskup opolský Rudolf Pierskala. Oba tito biskupové byli již vícekrát hosty zdejších poutí a my, farnící z Jesenicka, jsme vždycky rádi, když je zde můžeme přivítat.

 

Letošní pouť byla poznačena stále pokračující válkou na Ukrajině a tak všichni poutníci připojovali svoje modlitby a dobré skutky za mír ve světě, aby se dobrotivý Bůh smiloval a seslal na všechny státníky, zodpovědné za stále pokračující válku, Ducha svatého, usmiřitele rozbrojů a dárce pokoje. A my všichni prosili naši nebeskou Matku, Pannu Marii, Královnu míru, aby zmařila úklady ďábelské a vyprosila celému světu mír.