Děkanská schůze v Jeseníku

Ve čtvrtek 27. září 2018 se sjeli všichni kněží z děkanátu do Jeseníku na 1. děkanskou schůzi s naším novým otcem děkanem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem. V 9:00 hodin byla sloužena mše svatá za všechny zesnulé kněze.

V kázání nám otec Jozef Florek připomněl život Mojžíše. Ten žil v přepychu, rodina, i když adoptivní, jej měla ráda a nic mu nechybělo. Ovšem hluboko ve svém srdci byl Izraelita a to ukázal při vraždě Egypťana, který bil jeho spolubratra. Následně musel utíkat před hněvem faraona a během chvíle vše ztratil. Celým srdcem poslouchal Hospodina a vyvedl svůj lid z otroctví Egypta. Tolik zázraků, co izraelský lid viděl, jak už v Egyptě, tak cestou do zaslíbené země a stejně každou chvíli reptali právě proti Mojžíšovi. A podobné je to dnes s kněžími. I ti nás vedou do zaslíbené země, do domu Otcova a my místo vděčnosti poukazujeme na jejich chyby a nedostatky. Tak, jako křesťan nemůže žít bez kněze, tak ani kněz bez věřících. Mějme proto v úctě kněze a modleme se za ně. Mají těžký úkol zde na zemi a my místo pomlouvání a hledání chyb jim raději pomáhejme.

Bylo pěkné vidět při eucharistické modlitbě tolik kněží u oltáře.

Schůze pokračovala na místní faře, kde kněží probírali jednotlivé body. Byla přítomna i účetní paní Soňa Eisnerová.

Místní farnice se postaraly o dobrý oběd. Za to jim velké díky.

foto VDV