Cyrilometodějská pouť na Boží hoře u Žulové

V pátek 5.7.2024, na slavnost slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, se mohli věřící nejen z našeho děkanátu zúčastnit poutě na Boží horu, kde se prosilo za dar víry. Otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář a za město Žulová pan místostarosta Pavel Jehlička přítomné přivítali u odpočívadla s obrazem Pána Ježíše v Getsemanech a v 10:00 hodin se skupina zhruba 100 poutníků vydala k 1. zastavení křížové cesty. Věřící stoupali cestou vzhůru k jednotlivým zastavením po kamenité cestě. Je to docela náročný výšlap a přesto se mezi poutníky našli i tací, co měli berle. Nechybělo ani cca 20 dětí, které doprovázeli s radostnými obličeji své rodiče.

 

Na vrcholu hory byla v kostele Panny Marie Bolestné sloužena mše svatá, kterou celebroval otec děkan, koncelebrovali P. Mgr. Petr Fiala, kaplan z Jeseníku a P. Mgr. Tomasz Salaga, kněz z Javorníku. Přítomný byl i trvalý jáhen z České Vsi Ing. Mgr. Josef Liberda. „Ejhle oltář Hospodinu září…“ linulo se kostelem. Na varhánky doprovázela paní Mgr. Marie Michálková z Bernartic.

 

V kázání otec Petr mluvil o sv. Cyrilu a Metoději, o jejich cestě na Moravu, o tom, jak to neměli vůbec lehké, a přesto se na ni vydali. I my bychom měli následovat jejich příkladu a hlásat evangelium svým životem, skutky a slovy v našem okolí. Jak se v žalmu zpívalo „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“.

 

Po mši svaté otec děkan poděkoval všem přítomným za účast a pak hlavně těm, co se jakkoli podíleli na přípravě této pouti. Následně všechny pozval na malé pohoštění, které připravilo město Žulová a kdo chtěl, mohl si opéct buřta.

 

Na závěr vystoupil pan místostarosta Pavel Jehlička a seznámil přítomné s historií tohoto poutního místa.