Sbírka na nový zvon do kaple sv. Máří Magdalény v Horních Heřmanicích

Jsme skupina lidí z Bernartic a Horních Heřmanic. Co nás spojuje je láska k našemu rodnému kraji. Pro mnohé se může zdát tato část naší země „koncem světa“. Její odlehlost však má i svá pozitiva, kterými jsou krásná příroda a jistý genius loci celé oblasti. Tento kraj si ve své historii prošel řadou velmi těžkých období. Můžeme zmínit například rok 1742, kdy po první válce o dědictví rakouské větší severní část Horních Heřmanic připadla Prusku (dnešní Jasienica Górna v Polsku) a zbytek vsi zůstal na území Rakouského Pruska (dnešní ČR). Další ranou byla 2. světová válka a následný odsun německého obyvatelstva ze Sudet.

 

Noví obyvatelé přicházeli z Moravy, Slezska, ale i Slovenska nebo vzdálenějšího Řecka a dalších oblastí. Tito lidé si s sebou přinášeli i své tradice a zvyklosti z původní domoviny. Ty se však postupem času, snad i kvůli velké různorodosti a pod tlakem komunistického režimu začaly postupně vytrácet. Po Sametové revoluci roku 1989 následovala vlna uvolnění, svobody. Lidé začali objevovat svět, postupně dochází k odlivu mladých lidí do velkých měst.

 

Proč se o tom zmiňujeme? Protože bychom si přáli, aby náš region překonal tuto krizi. Aby se lidé po studiích vraceli zpět a obohacovali tento kraj svou prací a přítomností.

 

Je tu ještě jeden zvláštní úkaz. Přestože zde dochází k velkému úbytku obyvatelstva, vyskytuje se zde celá řada velmi houževnatých a nadšených jedinců. Jedním z nich byl i bývalý zesnulý starosta Bernartic Mojmír Michálek. Za 29 let ve své funkci dokázal mnohé. Pod jeho vedením obec vzkvétala. Podařilo se mu také to, co řada lidí považovala za nemožné. A to opravit Tančírnu v Račím údolí. Jednou z jeho srdečních záležitostí byla i kaple sv. Marie Magdalény v Horních Heřmanicích, kterou obec Bernartice nechala na své náklady opravit. Do života mu však vstoupila nemoc, kvůli které již nestihl dokončit svůj záměr. Chtěl v této kapli obnovit poutní mši ke sv. Marie Magdaléně, která připadá na 22. července. My bychom chtěli jeho vizi dokončit a letos v létě uspořádat první poutní mši v obnovené kapli.

 

Vandalové v době, kdy kaple sv. Marie Magdalény chátrala a byla otevřená, odcizili její zařízení, zvon ze zvoničky i hodiny, které pravidelně odbíjely. My bychom jí chtěli její srdce, kterým zvon bezpochyby je, navrátit. Abychom získali prostředky na jeho zhotovení, rozhodli jsme se pro formu veřejné sbírky. Tak bude zvon vlastně nás všech. Každý, kdo přispěje, bude mít na něm svůj podíl, bude ho k němu pojit jisté pouto. Zvon bude pojmenován po sv. Janu Nepomuckém, který je pro náš kraj významný zejména tím, že je považován za patrona smíření mezi Čechy, Němci a Poláky. Ponese také vzpomínku na člověka, který je otcem myšlenky na obnovu poutní tradice v Horních Heřmanicích.

 

Peníze z této sbírky budou použity na zhotovení bronzového zvonu o průměru 28 cm, který bude opatřen reliéfním zdobením. Dále pak na dubový závěs, montáž zvonu, případnou úpravu zvonice.

 

Pokud by se podařilo vybrat více prostředků, použili bychom je na potřebné zednické práce k úpravě kaple nebo na zrestaurování oltáře, který bychom chtěli do této památky umístit.

 

Přispět můžete zde.